sujetsujet

TUNNEL & MOTORVEISYSTEMER

Regulering av motorvei er en nødvendighet når trafikken på veiene våre øker. Hensikten med motorveisystem er å øke veinettets effektivitet, pålitelighet og sikkerhet. SWARCOs motorveisystem sørger for å utnytte veiens kapasitet på beste mulige måte ved hjelp av ulike reguleringstiltak. Systemet kan for eksempel stenge ett eller flere kjørefelt på en veistrekning ved ulykker eller veiarbeid - og tilpasse hastigheten til de rådende forhold.

Systemet sørger for smidigere trafikkavvikling og forbedrer trafikksikkerheten ved regulering via kjørefeltssignaler, ofte kombinert med variable hastighetsskilt, og opplyser trafikantene om den pålagte fartsgrensen og kjørefeltsrestriksjoner. Målet er å maksimere gjennomstrømningen på veinettet, unngår kødannelse og opprettholde trafikkflyt. Motorveiregulering kan kompletteres med variable skilt (VMS) for informasjon og guiding, for eksempel køvarsling og omdirigering via fritekstskilt.

Studier viser at man ved hjelp av våre systemer kan redusere reisetiden med opp til 10%, samt redusere ulykker med 25%. SWARCO tilbyr komplette løsninger for motorvei, bro og tunnel som oppfyller både MTM og TLS-standard.

Produkter

 • HENDELSESDETEKSJON

  Effektiv hendelsesdeteksjon og verifisering reduserer omfanget av ulykker og forebygger sekundære ulykker.

 • VARIABLE HASTIGHETER

  SWARCO's system minsker risikoen for ulykker ved overvåking av trafikkflyt og automatisk stenge kjørefelt, redusere hastigheten og omdirigere trafikken når en hendelse er detektert.

 • RAMPESTYRING

  Behold trafikkflyten på motorveien ved hjelp av effektiv rampestyring

 • DYNAMISK LYSMARKERING

  Dynamisk lysmarkering bedrer sikkerhetsnivået for trafikantene ved å forebygge kritiske hendelser samt å gi vern ved eventuelle ulykker.

 • SMC - SWARCO MULTI CONTROLLER

  En kompakt enhet for styring og overvåking av ITS-applikasjoener.

 • OUTSTATION PRIMOS MODULAR

  En utestasjon for alle typer av trafikkapplikasjoner.

 • PRIMOS SENTRAL-SOFTWARE

  Sentral-software for alle typer motorveisystemer.