sujetsujet

TRAFIKKSIKKERHET & MILJØ

Teknologi i samspillet mellom trafikanter, kjøretøy og veg

SWARCO bruker ITS i arbeid med trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Her utnytter man teknologi i samspillet mellom trafikanter, kjøretøy og veg. Riktig bruk av ITS vil bidra til et sikrere og tryggere transportsystem, til bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper og til mindre miljøbelastning fra vegtransport.

Et lokalt ITS-system kan være et kostnadseffektivt alternativ til andre fysiske ombygninger og bidra til å øke trafikksikkerheten og bedre miljøet. SWARCO leverer skreddersydde løsninger for lokal ITS, slik som hastighetspåminnere, varselskilt og bomsystemer.

Produkter

 • HASTIGHETSPÅMINNERE

  Et variabelt skilt for hastighetspåminning er et effektivt middel for å øke trafikksikkerheten og tryggheten på veiene.

 • VARIABLE HASTIGHETER

  SWARCO's system minsker risikoen for ulykker ved overvåking av trafikkflyt og automatisk stenge kjørefelt, redusere hastigheten og omdirigere trafikken når en hendelse er detektert.

 • MILJØFARTSGRENSE

  Vi tar miljø på alvor, og med begrepet «miljøfartsgrense» tenker SWARCO bredt. Ikke bare luftkvalitet kan bedres, men også sikkerheten for gående og syklende i et område blir ivaretatt.

 • TRYGG SKOLEVEI

  Senkning av hastigheten forbi skoleområdet, i perioder hvor det ferdes barn der, øker tryggheten for de minste og minsker faren for påkjørsler.